mken

Дома

Кои сме ние?

Советот за одржливо стопанисување со шумите во Република Македонија (Совет за ОСШ) е не-владина организација (НВО) со главна цел промоција на одржливо стопанисување со шумите. Промоцијата на ОСШ ќе биде направен преку следните под-цели:

  • Одржување и развој на Македонската сертификациска ѓема за одрѓливо стопанисување со шумите според PEFC Council.
  • Промоција на PEFC шемата пред релеванти стејкхолдери

Поднесена Македонскиот шумарски национален сертификацсики систем: отворена јавна консултација

За повеќе информации прочитајте на web-страната на PEFC International: http://www.pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2319-macedonia-submits-national-forest-certification-system-public-consultation-open

За повеќе информации околу нашата организација Совет за ОСШ во РМ прочитајте на: СТАТУТ НА СОВЕТ ЗА ОСШ во РМ

За повеќе информации околу Правилата и процедурите за донесување на стандардите прочитајте на:PEFC MK 02-2017, Standard Setting and Revision Procedures

За повеќе информации околу Процедурите за поднесување на жалби и поплаки прочитајте на: PEFC MK 08-2017, Dispute settlment procedures