mken

Што е PEFC?

PEFC е најголема организација за сертификација на шумите во светот

Програмата за потврдување на сертификација на шумите (PEFC) е меѓународна непрофитна, невалдина организација која има за цел да се промовира одржливото стопанисување со шумите. PEFC системот е адаптиран на македонските услови.

Што е сертификација на шумите?

Проценка од независни, квалификувани и акредитирани организации кои потврдуваат во писмена согласност дека стопанисувањето со шумите е со меѓународно воспоставени стандарди за одржливо управување.

Што е следење на сертифицирано дрво? 

Следење на сертифицирано дрво (конторла на изворот на дрвото) – Chain of Custody (CoC) е следење на дрвото, кое потекнува од сертифицирани шуми низ сите фази на произовдниот процес, сеча, обранотка, транспорт во складишта, до продажба на производот до крајниот потрошувач.